Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN CHARLY CRAMA

Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze website. Charly Crama is er trots op u via deze website te kunnen informeren. U kunt de pagina’s van deze website voor eigen niet-commercieel gebruik afdrukken, op uw computer opslaan en vanuit uw eigen documenten links met deze website tot stand brengen. Toegang tot en gebruik van deze website van Charly Crama wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

Gebruik is acceptatie van deze gebruikersvoorwaarden
Er worden cookies gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren.

De informatie op deze website is door Charly Crama met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

Charly Crama garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Charly Crama er op dat de aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

Charly Crama is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Charly Crama of door u aan Charly Crama middels een website van Charly Crama of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Charly Crama geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Charly Crama via deze website.
Charly Crama aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Charly Crama, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Charly Crama.

Charly Crama garandeert niet dat aan hem toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Externe links
Het is mogelijk dat de website van Charly Crama links naar websites van derden bevat. Charly Crama is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de site en websites waarnaar de site een link bevat.De privacyverklaring op de site is niet van toepassing op enig andere website dan de site.

Gebruik en Intellectuele eigendomsrechten
De site en de informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

Charly Crama verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de site te lezen, zien en beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Modestus Management. Het is aldus niet toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op welke wijze dan ook. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op) de site op een andere website, alsmede het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Charly Crama.

In het geval u ongevraagde ideeën en/of materialen die bestaan uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de site of per e-mail of anderszins naar Charly Crama verzendt, dan is Charly Crama gerechtigd om deze ideeën en/of materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en Charly Crama zal niet gehouden zijn aan enige verplichting om vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart Charly Crama van en zult Charly Crama schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens Charly Crama verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege Charly Crama in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, danwel anderszins in strijd is met de wet.

Als u één van de gebruikersvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt Charly Crama zich het recht voor om uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

Vertrouwelijke gegevens
Persoonsgegevens die via de website van Charly Crama worden verzameld zoals o.a. contactgegevens, worden behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring op de site.

Nietigheid
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruikersvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht.

Copyright © 2015 Charly Crama Entertainment. Alle rechten voorbehouden.