Disclaimer & Privacy

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE & PRIVACY VERKLARING VAN CHARLY CRAMA
Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze website van Charly Crama. U kunt de internetpagina’s van deze website voor eigen niet-commercieel gebruik afdrukken, op uw computer opslaan en vanuit uw eigen documenten links met deze website tot stand brengen. Toegang tot en gebruik van deze website van Charly Crama wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

DISCLAIMER


Gebruik is acceptatie van deze gebruikersvoorwaarden
De informatie op deze website is door Charly Crama met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

Charly Crama garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Charly Crama er op dat de aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

Charly Crama is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Charly Crama of door u aan Charly Crama middels een website van Charly Crama of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Charly Crama geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Charly Crama via deze website.

Charly Crama aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Charly Crama, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Charly Crama.

Charly Crama garandeert niet dat aan hem toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Externe links
Het is mogelijk dat de website van Charly Crama links naar websites van derden bevat. Charly Crama is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de site en websites waarnaar de site een link bevat. De privacyverklaring op de site is niet van toepassing op enig andere website dan de site.

Gebruik en Intellectuele eigendomsrechten
De site en de informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

Charly Crama verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de site te lezen, zien en beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Charly Crama. Het is aldus niet toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op welke wijze dan ook. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op) de site op een andere website, alsmede het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Charly Crama.

In het geval u ongevraagde ideeën en/of materialen die bestaan uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de site of per e-mail of anderszins naar Charly Crama verzendt, dan is Charly Crama gerechtigd om deze ideeën en/of materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en Charly Crama zal niet gehouden zijn aan enige verplichting om vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart Charly Crama van en zult Charly Crama schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens Charly Crama verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege Charly Crama in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, dan wel anderszins in strijd is met de wet.

Als er één van de gebruikersvoorwaarden als hierin opgenomen wordt geschonden, behoudt Charly Crama zich het recht voor om uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

Vertrouwelijke gegevens
Persoonsgegevens die via de website van Charly Crama worden verzameld zoals o.a. contactgegevens, worden behandeld in overeenstemming met onderstaande privacyverklaring.

PRIVACY VERKLARING


Charly Crama draagt zorg voor de privacy van alle bezoekers van de site. De persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u deze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een zo goed mogelijke service te kunnen bieden. In deze privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt en wat er met uw gegevens worden gedaan.

Eigenaar Charly Crama is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Charly Crama verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Tevens worden verkeersgegevens van de bezoekers van de site verwerkt. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd en er bijgehouden hoe u op onze website surft. Dit wordt gedaan om te zien welke pagina’s het meest worden bezocht en om deze website verder te optimaliseren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via charly@dereizendegoochelaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Charly Crama verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw overeenkomst en betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Charly Crama verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Charly Crama gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Word, Excel & PowerPoint van Microsoft Office 365
– Gmail en webmail platform van mijnhostingpartner.nl
– OneDrive cloud opslag als back-up systeem voor bijvoorbeeld bevestigingen en facturen
– Mailchimp, e-mail nieuwsbrief platform
– Google Analytics, geanonimiseerde data over de bezoekers van de website van Charly Crama

Geautomatiseerde besluitvorming
Charly Crama neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Charly Crama) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Charly Crama verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Charly Crama blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en brengt u ten alle tijden op de hoogte als uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Charly Crama bewaart uw persoonsgegevens tot verzoek op wijziging of verwijdering van deze gegevens.

Foto’s & Filmmateriaal
Alle foto’s en filmmateriaal die Charly Crama gebruikt voor publiciteit, worden alleen gebruikt met toestemming van de personen die op de foto of filmmateriaal staan. Deze foto’s en filmmateriaal kunnen ook worden gebruikt op Social Media en voor andere marketing/publiciteitsdoeleinden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming een foto of filmmateriaal, waar u als persoon zichtbaar op bent, op de site hebben geplaatst gegevens, neem dan contact met ons op via charly@dereizendegoochelaar.nl, dan verwijderen wij deze foto en/of filmmateriaal zo spoedig mogelijk.

Cookies
Charly Crama maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en het paginabezoek te monitoren, zodat Charly na kan gaan hoeveel mensen de website in een periode bezoeken. Daarnaast worden cookies gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Charly Crama en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar charly@dereizendegoochelaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Charly Crama wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Charly Crama neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: charly@dereizendegoochelaar.nl.

Charly Crama heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– De computersystemen die door Charly Crama worden gebruikt zijn voorzien van de meest recente besturingssystemen, de meest recente software en de meest recente beveiligingssoftware.
– Het backup systeem wat gebruikt wordt door Charly Crama is in hoge mate beveiligd en staat onder eigen beheer, dus niet gedeeld met derden.

Nietigheid
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruikersvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contactgegevens
Charly Crama Entertainment
De Tas 10
2396 VM Koudekerk aan den Rijn

+31-610114219
https://www.dereizendegoochelaar.nl

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht.
Copyright © 2023 Charly Crama Entertainment. Alle rechten voorbehouden.