Algemene Voorwaarden

Charly Crama hanteert de navolgende algemene voorwaarden bij een opdrachtbevestiging:


  1. De opdrachtgever, hierna te noemen Contractant 1, zorgt voor vrije gratis parkeerruimte.
  2. De opdrachtnemer, hierna te noemen Contractant 2 zal, behoudens overmacht, op het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen gereed zijn voor optreden.
  3. Contractant 2 zal optreden op aanwijzing van, en in overleg met contractant 1 of de door laatstgenoemde aangewezen programmaleiding.
  4. Contractant 2 heeft recht op een redelijk aantal vrije consumpties gedurende de tijd van zijn aanwezigheid.
  5. Foto’s en korte video opnamen voor eigen gebruik zijn toegestaan, maar mogen niet zonder toestemming van contractant 2 voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
  6. Bij openlucht optredens zorgt contractant 1 bij slechte weersomstandigheden voor een dusdanig overdekte locatie dat boven en achterkant, alsmede beide zijwanden wind- en waterdicht zijn.
  7. Schade, aangebracht aan goederen van contractant 2, door bezoekers of gasten van contractant 1, zal worden vergoed door contractant 1.
  8. Bij optredens betreffende een podium act door contractant 2, is het niet toegestaan om tijdens de duur van het programma/optreden, consumpties te serveren, of tafels in of uit te ruimen,
  daar dit storend werkt en afbreuk doet aan het programma.
  9. Bij optredens betreffende een podium act door contractant 2, zorgt contractant 1 voor een afsluitbare kleedruimte, geschikt podium en stroomvoorziening bij het podium.
  10. Bij optredens betreffende een podium act door contractant 2, waarbij contractant 1 zorg draagt voor een geluidsinstallatie, of in de gevallen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de installatie van derden, is de bruikbaarheid en deugdelijkheid hiervan ter beoordeling van contractant 2.
  11. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen de contractanten onmiddellijk elkaar op de hoogte te stellen.
  12. Het zonder opgaaf van geldige redenen niet nakomen van de overeenkomst heeft een onmiddellijk opeisbare boete van een keer het overeengekomen honorarium tot gevolg, hierop uitgezonderd
  die gevallen welke volgens de wet wordt aangemerkt als overmacht.
  13. Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitenrechtelijke, die voor een der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.
  14. Contractant 2 is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die contractant 1 met hem deelt. Contractant 1 gaat akkoord dat de gegevens worden gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, in contact te kunnen blijven en de betalingen te kunnen afhandelen.
  (zie disclaimer voor de privacyverklaring)
  15. In andere gevallen verklaart de ondertekenaar tekeningbevoegd te zijn voor de organisatie, firma of het bedrijf in wiens naam deze overeenkomst wordt aangegaan.
  16. Tussentijdse premie- en belastingverhogingen zullen worden doorberekend.
  17. Tenzij anders overeengekomen, zal de gage binnen 14 dagen na het optreden tegen overlegging van een factuur aan contractant 2 worden voldaan.
  18. Contractant 1 verklaart bekend te zijn met de aard van de prestaties van contractant 2.
  19. Doorhalingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien zij door beide contractanten zijn geparafeerd.

  Via deze link kunt u de algemene voorwaarden van Charly Crama Entertainment als een pdf-bestand downloaden.

Laatste update van de algemene voorwaarden is gemaakt op 15-06-2023!
Copyright © 2023 Charly Crama Entertainment – KvK 61683965